Čo je civilná ochrana :

 

Civilná ochrana je systém úloh a opatrení zameraných na ochranu života, zdravia a majetku. Spočíva najmä v analýze možného ohrozenia a v prijímaní opatrení na znižovanie rizík ohrozenia, ako aj určenie postupov a činnosti pri odstraňovaní následkov mimoriadnych udalostí. 

Poslaním civilnej ochrany je v rozsahu stanovenom zákonom č. 42/ 1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva chrániť život, zdravie , majetok a utvárať podmienky na prežitie pri mimoriadnych udalostiach a počas vyhlásenej mimoriadnej situácie.

Fyzická osoba má právo na včasné varovanie pred hroziacim nebezpečenstvom, na evakuáciu, ukrytie , na informácie o spôsobe ochrany a an bezprostrednú pomoc pri ohrození života, zdravia a majetku.

 

Povinnosti fyzických osôb pri mimoriadnej udalosti

 

·        Riadiť sa pokynmi oprávnených osôb

·        Umožniť prístup na nehnuteľnosť

·        Poskytnúť priestory postihnutým osobám

·        Poskytnúť vecné plnenie

·        Zúčastniť sa osobnými úkonmi na plnení úloh CO

 

 

 

 

 

 

 

Vítame Vás na oficiálnej stránke obce Seniakovce.

 

Kontakt

Obecný úrad Seniakovce
Seniakovce 31
082 03  Lemešany

Jozef Pončák, starosta obce

 

tel.+421 51 7931 216
tel.  0911 83 12 16,

tel. 0903 21 83 96 - starosta


 IČO: 00327751
 DIČ: 2021225712

 
 

Mailový kontakt

obec.seniakovce@zoznam.sk

 

Úradné hodiny obecného úradu

Pondelok - streda

  8:00 - 15:30

Štvrtok

    8:00 - 14:00

Piatok

  voľný deň